Науковий часопис №61

Титульна сторінка

Зміст

Андрієвська В. М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бідюк Н. М., Олеськова Г. Г. РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЗНАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В НІМЕЧЧИНІ

Бовт А. Ю. ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ В ОКРЕМИХ ПРОВІНЦІЯХ КАНАДИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Бондарчук О. Б., Палійчук Р. І. НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА СХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ «НОВИМ ШЛЯХОМ» (1927–1930 рр .)

Боровик М. О.
ЛЕГКА АТЛЕТИКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Булгару Н. Б. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕСС ВНЗ

Вербенець А. А. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Волотівська І. І. ФАХОВА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ЕТАПІ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1984‒1991 РР.)

Вольнова Л. М., Цьомик Х. Б. КОНСУЛЬТАТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА БАТЬКАМ В ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ

Вороніна Г. Р., Ямшинська Н. В. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Георгадзе Т. О. СІМ’Я ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАХИСТУ І ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Гириловська І. В. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Гордійчук С. В. СОЦІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ

Грицько В. В. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Гроховська Т. В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ЧУЖОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ

Гура А. М. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гусак В. М. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Данченко І. О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Деленко В. Б. УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. ШЛЯХИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ВИЯВЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК НЕОБХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МАЙБУТНЬОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Жигжитова Л. М. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

Зозуля О. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПІД ЧАС ЛЕКЦІЙ ЯК УМОВА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ

Іванова О. А. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ФАХІВЦЯ СФЕРИ ПОСЛУГ

Калініченко А. І. НАУКОВИЙ ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ

Карплюк С. О., Вербівський Д. С. РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кедіс О. Ю. РОЛЬ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ У ВИХОВАННІ ФАХІВЦІВ НАПРЯМКУ «АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ»

Кекош М. Л. КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА ВЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кисленко Д. П. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кіндрась І. В. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ УСНОГО ТУРЕЦЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кічула М. Я., Саварин Т. В. НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ: КРЕАТИВНИЙ АСПЕКТ

Коваленко А. С. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ГІТАРИСТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХХ ‒ ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Kovalenko O. O., Konoplianyk L. M. DIFFERENTIATED APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Ковтун О. М. ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Корчагіна Г. С. РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Костолович Т. В. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФОНЕТИКИ Й ОРФОЕПІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Костюшко В. І. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЛЕКСИКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Котубей В. Ф. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Кравченко О. І. СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИЙ ПІДХІД У МОДЕЛЮВАННІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

Кравченко О. О. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ТА КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЛЕТКУЛЬТУ В УКРАЇНІ

Kravchuk L. V. THE WAYS OF USING INTERACTIVE METHODS AT THE LESSONS OF FOREIGN LANGUAGES

Кучерява К. В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ

Lichman L. Yu.
BUILDING DISTANCE LEARNING SYSTEM IN THE HIGHER SCHOOL LANGUAGE DIDACTICS OF UKRAINE IN THE LATE 20TH – THE EARLY 21ST CENTURY (A RETROSPECTIVE ANALYSIS)

Луценко О. І., Мамаєва Л. Т., Кримова Т. М., Ворон Н. М. ТЕОРІЯ АКТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УЧИТЕЛЯМИ БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мелешко І. В. НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК ФАКТОР СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ

Миськова Н. М. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ДОШКІЛЬНЯТАМ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК»: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Misiura Ya. Yu. TEACHING ENGLISH TO GENERATION Z

Могорита В. М. МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ФОРМУВАННІ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІСТОРІЇ

Nypadymka A. S., Pysarchyk O. L. THE IMPACT OF PERCEPTION STYLES ON THE CHOICE OF CLASSROOM ACTIVITIES IN ESL TEACHING

Овчаренко Л. Р. ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Овчарова Л. М. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЗАПИТУ З ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Олексій К. Б. СИСТЕМА ДИДАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ОСВОЄННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ

Олійник І. В. АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ОДНА З ІННОВАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Онищук І. А. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Опалюк Т. Л. КОГНІТИВНО-ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Осадча К. П. АНАЛІЗ ДОСВІДУ ТЬЮТОРСТВА ТА ПІДГОТОВКИ ТЬЮТОРІВ У ФРАНЦІЇ

Павленко І. Г., Курліщук І. І. ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Павлюк Т. Г. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

Петрик К. Ю. МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ

Пінчук Л. М. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Погорєлова Т. Ф. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Попов Р. А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ТА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Прокопчук Н. Р. КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Разенкова Н. В. ФАКУЛЬТАТИВНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Северинчук Л. А. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РОДИННИХ ВЗАЄМИН СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Соколенко Л. О. ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ»

Сологуб В. Д. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ БАРОКОВИХ АНСАМБЛЕВИХ ТВОРІВ НА КЛАСИЧНІЙ ГІТАРІ

Сологуб О. С. ПРО СТАН СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДИСТІВ МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ РАЙОНІВ, МІСТ ТА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Співак Я. О., Бахов І. С. ВЕКТОРИ УСПІХУ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Стахова Л. Л. РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ НА ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

Сташук О. О. РОЗВИТОК РЕСУРСІВ СІМ’Ї ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Столярчук Л. Б. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ПРАВА В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ

Трибулькевич К. Г.
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ

Трухан О. В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ДЛЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Філімонова Т. В. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Фляк М. М. НЕОБХІДНІСТЬ ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

Чаговець А. І. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ВЛАСНОЇ ТІЛЕСНОСТІ

Чередник Л. М. ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ТОЛЕРАНТНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЯК КОМПЛЕКС ЙОГО ОСОБИСТІСНО-ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ТА ВИЯВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Шапаренко Х. А. МОДЕЛЬ ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Шапошник А. М., Лазарєва Т. А. ЦІЛІ НАВЧАННЯ СИРОВИНІ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПОНЯТТЯ

Шевирьова І. Г. МЕДІА-ПРОДУКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Шеян М. О. АНАЛІЗ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Шинкаренко В. В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Школяр Н. В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

НАШІ АВТОРИ