Науковий часопис №63

Титульна сторінка

Зміст

Балдинюк О. Д. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Березнева І. М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Біляковська О. О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Бородієнко О. В. СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Великжаніна Д. В. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Власенко О. М. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Власенко О. М. ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

Власюк О. А. СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гаврилюк Н. М. ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ США

Гевко І. В. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Гузиніна Т. В. ВПРАВИ НА ПЕРЕКЛАД ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Капінус О. С. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТА ТА СУБ’ЄКТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Капустінский К. В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Карпова М. Є. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО РОБОТИ В КОМАНДІ В МАЙБУТНІХ ПЕДІАТРІВ

Карташова І. І., Галицька Н. Є. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ 60-Х – ПОЧАТОК 80-Х РОКІВ ХХ СТ.)

Кашина Г. С. СИСТЕМА НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Клочко О. О. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДІЇ В ПРОФІЛАКТИЦІ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ «ГРУПИ РИЗИКУ»

Кожушкіна Т. Л. МІЖОСОБИСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА “SOFT SKILLS” СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Козьменко О. І. АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІЗНОМАНІТНИХ ЧИННИКІВ НА УСПІХ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ

Кондратова М. В. МОТИВАЦІЯ ДО ПРАЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КОЛЕДЖУ

Коренева І. М. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Купчак С. Б. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Латко В. Б. ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ ВИКОНАВСТВА НА МІДНИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Луговенко Т. Г. РОЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОФЕСІЙНИХ ТА САМОДІЯЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ НАРОДНОГО ТАНЦЮ У ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНІ (40–80-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Макодай І. І., Дудікова Л. В., Лебідь Л. П. ТЕХНОЛОГІЯ “ВЕБІНАР” В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Мартинець Л. А. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ

Марусинець М. М. В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ОСМИСЛЕННЯ

Митцева О. С. КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ІМІДЖУ

Модестова Т. В. ЛІДЕРСТВО У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Наход С. А. ЗНАЧУЩІСТЬ “SOFT SKILLS” ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Нігаметзянова К. Р. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗВО

Nikolaienko O. V., Ushata T. O. THE IMPORTANCE OF ACADEMIC READING FOR FORMING ESP STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE

Опалюк Т. Л. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЕСЕ

Осетрова О. О., Борисова Ю. В., Пірог Л. А. ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ: РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ НЕЗАКІНЧЕНИХ РЕЧЕНЬ

Панькевич О. О. КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Піхтар О. А., Кедіс О. Ю. ХОРОВІ ТВОРИ СУЧАСНИХ АВАНГАРДНИХ КОМПОЗИТОРІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Стасенко О. А. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Стасів Н. І., Опришко І. А. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Строілова Д. В. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ДІЯЛЬНОСТІ (КОМПОНЕНТИ, РІВНІ)

Стрюк К. М. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Таймасов Ю. С. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ткач М. С., Падалка Г. М. СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ АРТИСТИЗМУ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Толочко С. В. СТРУКТУРНО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ УКРАЇНИ У ВИЗНАЧЕННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Фокша О. М. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Чунарьова-Вовнянко М. В. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ І НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Шароватова О. П., Морозов А. І., Малько О. Д., Цимбал Б. М. ПРО ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Шевченко Т. Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ

Шерудило А. В. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Шлєіна Л. І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Якименко С. І., Заворотченко Л. А. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Яковенко Н. В. СУЧАСНІ ФОРМИ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАШІ АВТОРИ