Науковий часопис № 80, Том 1

Титульна сторінка

Зміст

Алендарь Н. І., Антонюк В. З.
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Антонець Н. Б.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СОФІЇ РУСОВОЇ: ДО 165-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Артемьєва І. С.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ

Bartosh O. P.
TRAINING OF SOCIAL WORKERS SPECIALIZING AT WORK WITH “AT RISK” CHILDREN IN THE USA, GREAT BRITAIN AND UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS

Белінська Т. В., Кравцова Н. Є., Дабіжа К. Л., Плакидюк О. Ю.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Бондар Н. О., Данченко І. О.
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ТУРИЗМ” У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бурак В. Г.
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вакалюк Т. А., Рантюк І. І.
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У ПРОЦЕСІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ІТ-КОМПАНІЙ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Височіна Н. Л., Іванченко О. М., Карасевич С. А., Леоненко А. В., Кравченко О. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНСТИТУЦІЙ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ СУЧАСНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАСОБІВ

Волкова В. А., Жейнова С. С., Сухомлінова А. С.
ВИКОРИСТАННЯ КОЛИСКОВИХ ПІСЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ МЕЛІТОПОЛЬЩИНИ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Волобуєв В. В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Воробель М. М., Сірант Н. П.
САМОВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Вороненкова Т. О.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Вороновська Л. П.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Гончарук В. В., Вітенко В. А., Собченко Т. М., Люльчак С. Ю.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ: ВРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Гуцуляк Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Завулічна І. І.
СТИПЕНДІАЛЬНІ ФОНДИ ЯК ФОРМА ДОБРОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Загородня А. А.
МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ (2011–2017 РОКИ)

Загородня Л. П., Аторіна В. М.
РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ”

Замфереско О. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩАХ

Зуєв В. М., Новіков Б. В., Сторожик М. І.
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЯК КОНТИНУАНТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Іщенко Л. В., Підлипняк І. Ю., Журавко Т. В.
ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ПРЕДМЕТНОГО СВІТУ В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Кавиліна Г. К., Подгорна В. В.
ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Каліманова О. О.
СУЧАСНА ДИТЯЧА ПРОЗА ЯК ДІЄВИЙ ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УЧНІВ

Кишакевич С. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ЕСТРАДНОГО СПІВУ ЗА МЕТОДИКАМИ ЗАРУБІЖНИХ ВОКАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Кісіль Л. М.
РЕФЕРУВАННЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДНИК НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ковальчук І. Л., Боремчук Л. І., Оксенчук Т. В.
ПРАВА ЛЮДИНИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Король Т. В., Іккерт О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН” ДЛЯ СТУДЕНТІВ БІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Косенко Ю. М., Боряк О. В.
СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ПРАВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ – КІНЕЦЬ 1970-Х РОКІВ

Костенко Л. Д.
ТИПИ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

Котова А. В., Федорченко Ю. Ф.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кравченко Т. В.
CУЧАСНІ ПАТРІОТИЧНІ НАСТРОЇ БРИТАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ОСВІТНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Кулішов В. С., Щипська Т. П.
РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ПОЛІГРАФІЇ